Integritetspolicy

Personuppgifter (allmänt kallade ”uppgifter” nedan) kommer endast att behandlas av oss i den utsträckning det är nödvändigt och i syfte att tillhandahålla en funktionell och användarvänlig webbplats, inklusive dess innehåll, och de tjänster som erbjuds där.
Enligt Artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad GDPR), avses med behandling varje operation eller uppsättning av operationer såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning, ändring, anpassning till en särskild situation eller en kombination av dessa. Ändring, hämtning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring av personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte.
Följande integritetspolicy syftar till att informera dig särskilt om typ, omfattning, syfte, varaktighet och rättslig grund för behandlingen av sådana uppgifter, antingen under våra egen kontroll eller i samarbete med andra. Vi informerar dig också nedan om de komponenter från tredje part som vi använder för att optimera vår webbplats och förbättra användarupplevelsen, vilket kan leda till att dessa tredje parter också behandlar uppgifter som de samlar in och kontrollerar.
Vår integritetspolicy är uppbyggd enligt följande:
I. Information om oss som registeransvarig för dina uppgifter
II. Användarnas och de registrerades rättigheter
III. Information om databehandling

I. Information om oss som personuppgiftsansvarig för dina uppgifter

Den part som ansvarar för denna webbplats (”den registeransvarige”) i enlighet med dataskyddslagstiftningen är:
GroundPlug International ApS
Krakasvej 17
3400 Hillerød, Danmark
Telefon: +45 70281030
E-Mail: shopse@groundplug.com
Dataskyddsombud:
Stephanie Rødskov

II. Användarnas och de registrerades rättigheter

När det gäller den databehandling som beskrivs närmare nedan har användare och registrerade rätt:
 • att bekräftelse om uppgifter om dem behandlas, information om vilka uppgifter som behandlas, ytterligare information om arten av behandlingen av uppgifterna och kopior av uppgifterna (se även artikel 15 i GDPR);
 • att korrigera eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter (se även artikel 16 i GDPR);
 • för omedelbar radering av uppgifter om dem (se även artikel 17 i GDPR), eller alternativt, om ytterligare behandling är nödvändig enligt artikel 17.3 i GDPR, för att begränsa denna behandling i enlighet med artikel 18 i GDPR;
 • att få kopior på de uppgifter som rör dem och/eller som de har lämnat och att få dem överförda till andra leverantörer/kontrollanter (se även artikel 20 i GDPR);
 • • att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om de anser att uppgifter om dem behandlas av den registeransvarige i strid med dataskyddsreglerna (se även artikel 77 i GDPR).
Dessutom är den personuppgiftsansvarige skyldig att informera alla mottagare till vilka uppgifter överförs om sådana rättelser, raderingar eller begränsningar av behandlingen av uppgifter i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18 i GDPR. Denna skyldighet ska dock inte gälla om en sådan underrättelse är omöjlig eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Användarna har dock rätt att få information om dessa mottagare.
Enligt artikel 21 i GDPR har användare och registrerade också rätt att invända mot den registeransvariges framtida behandling av deras uppgifter enligt artikel 6.1 f i GDPR. I synnerhet är det tillåtet att invända mot databehandling för direktreklam.

III. Information om databehandling

Dina uppgifter som behandlas genom användning av vår webbplats kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör, förutsatt att raderingen inte strider mot någon lagstadgad lagringsskyldighet eller om inget annat anges nedan.
Serveruppgifter
Av tekniska skäl samlas följande uppgifter som din webbläsare skickar till oss eller vår serverleverantör in, särskilt för att säkerställa en säker och stabil webbplats: Dessa serverloggar registrerar typ och version av din webbläsare, operativsystem, den webbplats du kom ifrån (hänvisande URL), de webbsidor på vår webbplats som du besöker, datum och tid för ditt besök samt den IP-adress från vilken du besökte vår webbplats.
De uppgifter som samlas in på detta sätt kommer att lagras tillfälligt, men inte i samband med andra uppgifter om dig.
Den rättsliga grunden för denna lagring är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i förbättring, stabilitet, funktionalitet och säkerhet hos vår webbplats.
Uppgifterna raderas inom högst sju dagar, om inte fortsatt lagring krävs av bevisskäl. I detta fall kommer alla eller en del av uppgifterna att undantas från radering tills utredningen av incidenten i fråga är slutgiltigt löst.
Cookies
a) Sessionscookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler eller annan lagringsteknik som lagras på din dator av din webbläsare. Dessa cookies behandlar viss specifik information om dig, t.ex. din webbläsare, platsdata eller IP-adress.
Denna behandling gör vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker, vilket gör att vi till exempel kan visa vår webbplats på olika språk eller erbjuda en varukorgsfunktion.
Den rättsliga grunden för sådan behandling är artikel 6.1 b i GDPR, i den mån dessa cookies används för att samla in uppgifter för att inleda eller behandla avtalsförhållanden.
Om behandlingen inte avser att inleda eller behandla ett avtal, ligger vårt legitima intresse i att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Den rättsliga grunden är därför artikel 6.1 f i GDPR.
När du stänger din webbläsare raderas dessa sessionscookies.
b) Cookies från tredje part
Vid behov kan vår webbplats också använda cookies från företag som vi samarbetar med för att annonsera, analysera eller förbättra funktionerna på vår webbplats.
Se nedanstående information för mer information, särskilt om den rättsliga grunden och syftet med sådan insamling och behandling av uppgifter som samlas in via cookies av tredje part.
c) Inaktivering av cookies
Du kan avvisa cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan också använda webbläsaren för att radera redan lagrade cookies. Stegen och åtgärderna varierar dock beroende på vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen, läsa dokumentationen för din webbläsare eller kontakta tillverkaren för support. Inställningarna i webbläsaren kan inte förhindra att så kallade Flash-cookies sätts. Ändra istället inställningen i Flash-spelaren. De steg och åtgärder som krävs för detta beror också på vilken Flash-spelare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen, läsa dokumentationen för din Flash-spelare eller kontakta tillverkaren för support.
Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det hända att alla funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.
Kundkonto/registrering
Om du skapar ett kundkonto hos oss via vår webbplats kommer vi att använda de uppgifter som du angav vid registreringen (t.ex. ditt namn, din adress eller din e-postadress) enbart för tjänster som leder till att du eventuellt lägger en beställning eller ingår ett annat avtalsförhållande med oss, för att fullgöra sådana beställningar eller avtal och för att tillhandahålla kundservice (t.ex. för att ge dig en översikt över dina tidigare beställningar eller för att erbjuda dig en funktion för önskelistor). Vi lagrar även din IP-adress samt datum och tidpunkt för din registrering. Dessa uppgifter kommer inte att överföras till tredje part.
Under registreringsprocessen kommer ditt samtycke att inhämtas för denna behandling av dina uppgifter, med hänvisning till denna integritetspolicy. De uppgifter som samlas in av oss kommer endast att användas för att tillhandahålla ditt kundkonto.
Om du ger ditt samtycke till denna behandling kommer artikel 6.1 a i GDPR att vara den rättsliga grunden för denna behandling.
Om öppnandet av kundkontot också syftar till att inleda ett avtalsförhållande med oss eller till att uppfylla ett befintligt avtal med oss, är den rättsliga grunden för denna behandling även artikel 6.1 b i GDPR.
Du kan när som helst återkalla ditt tidigare samtycke till behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 7.3 i GDPR med framtida verkan. Allt du behöver göra är att informera oss om att du återkallar ditt samtycke.
De tidigare insamlade uppgifterna raderas så snart behandlingen inte längre är nödvändig. Vi måste dock följa de lagringsperioder som krävs enligt skatte- och handelslagstiftningen.
Nyhetsbrev
Om du registrerar dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev, skickas de uppgifter som du begär för detta ändamål, dvs. din e-postadress och, i förekommande fall, ditt namn och din adress, till oss. Vi lagrar också din dators IP-adress samt datum och tid för din registrering. Under registreringsprocessen kommer vi att inhämta ditt samtycke till att få detta nyhetsbrev och den typ av innehåll som det kommer att erbjuda, med hänvisning till denna integritetspolicy. De insamlade uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet och kommer inte att lämnas ut till tredje part.
Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a i GDPR.
Du kan återkalla ditt tidigare samtycke till att motta detta nyhetsbrev i enlighet med artikel 7.3 i GDPR med framtida verkan. Allt du behöver göra är att meddela oss att du återkallar ditt samtycke eller klicka på länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev.
Kontakt
Om du kontaktar oss via e-post eller via kontaktformuläret kommer de uppgifter du lämnar att användas för att behandla din begäran. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna behandla och besvara din förfrågan, annars kan vi inte besvara den fullständigt eller överhuvudtaget.
Den rättsliga grunden för denna databehandling är artikel 6.1 b i GDPR.
Dina uppgifter raderas när vi har besvarat din förfrågan och det inte längre finns någon rättslig skyldighet att behålla dina uppgifter, till exempel om en beställning eller ett avtal följer av den.
Ansökningar på nätet / publicering av platsannonser
Vi erbjuder dig möjligheten att söka jobb hos oss via vår webbplats. När det gäller dessa digitala ansökningar samlar vi in dina ansökningsuppgifter elektroniskt för att kunna behandla din ansökan.
Den rättsliga grunden för denna behandling är §26, punkt 1, stycke 1 BDSG i kombination med artikel 88.1 i GDPR.
Om du anställs som ett resultat av ansökningsprocessen kommer vi att spara de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen i din personaldatabas för den vanliga organisatoriska och administrativa processen, naturligtvis med förbehåll för eventuella ytterligare rättsliga skyldigheter.
Den rättsliga grunden för denna behandling är §26, punkt 1, stycke 1 BDSG i kombination med artikel 88.1 i GDPR.
Om vi inte anställer dig kommer vi automatiskt att radera de uppgifter som lämnats till oss två månader efter att det slutliga beslutet har fattats. Vi raderar dock inte uppgifterna om vi behöver behålla dem av rättsliga skäl, som att bevisa att de sökande behandlas lika tills ett eventuellt rättsligt förfarande har avslutats, eller fyra månader.
I detta fall är den rättsliga grunden artikel 6.1 f i GDPR och avsnitt 24.1.2 i BDSG. Vårt legitima intresse ligger i ett eventuellt rättsligt försvar som vi kan behöva använda.
Om du uttryckligen samtycker till en längre lagring av dina uppgifter, till exempel för att du ska ingå i en databas över sökande eller intresserade parter, kommer uppgifterna att behandlas vidare på grundval av ditt samtycke. Den rättsliga grunden är därför artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan i enlighet med artikel 7.3 i GDPR med framtida verkan.
Pinterest
Vi har en närvaro online på Pinterest för att visa upp vårt företag och våra tjänster och för att kommunicera med kunder/prospekt. Pinterest är en tjänst av Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA, 94107, USA.
Vi vill påpeka att detta kan leda till att användaruppgifter behandlas utanför EU, särskilt i USA. Detta kan öka riskerna för användarna, t.ex. genom att göra det svårare att få tillgång till användaruppgifter i efterhand. Vi har inte heller tillgång till dessa användaruppgifter. Åtkomst är endast tillgänglig för Pinterest.
Pinterest integritetspolicy finns här: Pinterest integritetspolicy
YouTube
Vi har en närvaro online på YouTube för att presentera vårt företag och våra tjänster och för att kommunicera med kunder/prospekt. YouTube är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Vi vill påpeka att detta kan leda till att användaruppgifter behandlas utanför EU, särskilt i USA. Detta kan öka riskerna för användarna, t.ex. genom att göra det svårare att få tillgång till användaruppgifter i efterhand. Vi har inte heller tillgång till dessa användaruppgifter. Åtkomst är endast tillgänglig för YouTube.
YouTube integritetspolicy finns här: YouTube integritetspolicy
LinkedIn
Vi har en närvaro på LinkedIn för att presentera vårt företag och våra tjänster och för att kommunicera med kunder/prospekt. LinkedIn är en tjänst av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ett dotterbolag till LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
Vi vill påpeka att detta kan leda till att användaruppgifter behandlas utanför EU, särskilt i USA. Detta kan öka riskerna för användarna, t.ex. genom att göra det svårare att få tillgång till användaruppgifter i efterhand. Vi har inte heller tillgång till dessa användaruppgifter. Åtkomst är endast tillgänglig för LinkedIn.
LinkedIn integritetspolicy finns här: LinkedIn integritetspolicy
Facebook
För att marknadsföra våra produkter och tjänster och för att kommunicera med intresserade parter eller kunder har vi en närvaro på Facebook-plattformen.
På denna sociala medieplattform är vi gemensamt ansvariga med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Vi har definierat det gemensamma ansvaret i ett avtal om respektive skyldigheter enligt GDPR.
I detta avtal fastställs de ömsesidiga skyldigheterna.
Den rättsliga grunden för behandlingen av de resulterande och senare utlämnade personuppgifterna är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i analys, kommunikation, försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster.
Den rättsliga grunden kan också vara ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR till plattformsoperatören. Enligt artikel 7.3 i GDPR kan du när som helst återkalla detta samtycke till plattformsoperatören med framtida verkan.
När du använder vår online-närvaro på Facebook-plattformen kommer Facebook Ireland Ltd. i egenskap av operatör av plattformen i EU att behandla dina uppgifter (t.ex. personuppgifter, IP-adress osv.).
Dessa användaruppgifter används för statistisk information om användningen av vårt företags närvaro på Facebook. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter för marknadsundersökningar och reklam och för att skapa användarprofiler. Baserat på dessa profiler kan Facebook Ireland Ltd. leverera reklam både inom och utanför Facebook baserat på dina intressen. Om du är inloggad på Facebook när du besöker vår webbplats kommer Facebook Ireland Ltd. också att koppla dessa uppgifter till ditt användarkonto.
Om du kontaktar oss via Facebook kommer de personuppgifter som du tillhandahåller vid det tillfället att användas för att behandla din begäran. Vi raderar dessa uppgifter när vi har svarat på din begäran, såvida det inte finns en rättslig skyldighet att behålla uppgifterna, t.ex. för att uppfylla avtal i efterhand.
Facebook Ireland Ltd. kan också använda cookies när det behandlar dina uppgifter.
Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare och vilket system du använder. När det gäller Flash-cookies kan behandlingen inte förhindras med hjälp av webbläsarinställningarna utan genom att göra lämpliga inställningar i Flash-spelaren. Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det hända att alla Facebook-funktioner inte kan användas fullt ut.
Närmare uppgifter om behandlingsverksamheten, om hur den ska begränsas och om radering av de uppgifter som Facebook behandlar finns i Facebook integritetspolicy:
Det kan inte uteslutas att Facebook Ireland Ltd:s behandling även kommer att ske i USA hos Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.
Instagram
För att marknadsföra våra produkter och tjänster och för att kommunicera med intresserade parter eller kunder har vi en närvaro på Instagram-plattformen.
På denna sociala medieplattform är vi gemensamt ansvariga med Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.
Vi har definierat det gemensamma ansvaret i ett avtal om respektive skyldigheter enligt GDPR.
I detta avtal fastställs de ömsesidiga skyldigheterna.
Den rättsliga grunden för behandlingen av de resulterande och senare utlämnade personuppgifterna är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i analys, kommunikation, försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster.
Den rättsliga grunden kan också vara ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR till plattformsoperatören. Enligt artikel 7.3 i GDPR kan du när som helst återkalla detta samtycke till plattformsoperatören med framtida verkan.
När du använder vår online-närvaro på Instagram-plattformen kommer Facebook Ireland Ltd. i egenskap av operatör av plattformen i EU att behandla dina uppgifter (t.ex. personuppgifter, IP-adress osv.).
Dessa användaruppgifter används för statistisk information om användningen av vårt företags närvaro på Instagram. Facebook Ireland Ltd. använder dessa uppgifter för marknadsundersökningar och reklam och för att skapa användarprofiler. Baserat på dessa profiler kan Facebook Ireland Ltd. tillhandahålla reklam både inom och utanför Instagram baserat på dina intressen. Om du är inloggad på Instagram när du besöker vår webbplats kommer Facebook Ireland Ltd. också att koppla dessa uppgifter till ditt användarkonto.
Om du kontaktar oss via Instagram kommer de personuppgifter som du tillhandahåller vid det tillfället att användas för att behandla din begäran. Vi raderar dessa uppgifter när vi har svarat på din begäran, såvida det inte finns en rättslig skyldighet att behålla uppgifterna, t.ex. för att uppfylla avtal i efterhand.
Facebook Ireland Ltd. kan också använda cookies när det behandlar dina uppgifter.
Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Hur du gör detta beror på vilken webbläsare och vilket system du använder. När det gäller Flash-cookies kan behandlingen inte förhindras med hjälp av webbläsarinställningarna utan genom att göra lämpliga inställningar i Flash-spelaren. Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det hända att alla funktioner på Instagram inte kan användas fullt ut.
Närmare uppgifter om behandlingen av uppgifterna, deras undertryckande och om hur de uppgifter som Instagram behandlar ska raderas finns i Instagrams integritetspolicy:
Det kan inte uteslutas att Facebook Ireland Ltd:s behandling även kommer att ske i USA hos Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.
Facebook plugin
Vår webbplats använder plugin för det sociala nätverket Facebook. Facebook.com är en tjänst som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU drivs den här tjänsten också av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, nedan kallad ”Facebook”.
Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse är att förbättra kvaliteten på vår webbplats.
Ytterligare information om möjliga plug-in och deras respektive funktioner finns på Facebook på https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Om pluginet lagras på en av sidorna du besöker på vår webbplats hämtar din webbläsare en ikon för pluginet från Facebooks servrar i USA. Av tekniska skäl är det nödvändigt för Facebook att behandla din IP-adress. Dessutom registreras datum och tid för ditt besök på vår webbplats.
Om du är inloggad på Facebook när du besöker en av våra webbplatser med plugin kommer Facebook att känna igen den information som insamlas av pluginet från ditt specifika besök. Den insamlade informationen kan sedan tilldelas ditt personliga konto på Facebook. Om du till exempel använder Facebooks Gilla-knapp lagras informationen på ditt Facebook-konto och publiceras på Facebook-plattformen. För att förhindra detta kan du antingen logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats eller använda ett tillägg till din webbläsare för att förhindra att Facebook plugin laddas.
Ytterligare information om insamling och användning av data samt dina rättigheter och skyddsmöjligheter i Facebooks integritetspolicy finns på
Twitter plugin
Vår webbplats använder plugin för det sociala nätverket Twitter. Twitter-tjänsten drivs av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (”Twitter”).
Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse är att förbättra kvaliteten på vår webbplats.
Om pluginet är inbäddat i en av sidorna du besöker på vår webbplats hämtar din webbläsare en ikon för pluginet från Twitters servrar i USA. Av tekniska skäl är det nödvändigt för Twitter att behandla din IP-adress. Dessutom registreras datum och tid för ditt besök på vår webbplats.
Om du är inloggad på Twitter när du besöker en av våra webbplatser med plugin kommer Twitter att känna igen den information som insamlas av pluginet från ditt specifika besök. Den insamlade informationen kan sedan tilldelas ditt personliga Twitter-konto. Om du till exempel använder Twitter Tweet-knappen lagras informationen på ditt Twitter-konto och kan publiceras på Twitter-plattformen. För att förhindra detta kan du antingen logga ut från Twitter innan du besöker vår webbplats eller göra lämpliga inställningar på ditt Twitter-konto.
Ytterligare information om insamling och användning av data samt dina rättigheter och skyddsmöjligheter i Twitters integritetspolicy finns på
Google+ plugin
Vi använder Google+ plugin för det sociala nätverket på vår webbplats. Google+ är en onlinetjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallad Google).
Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse är att förbättra kvaliteten på vår webbplats.
Mer information om de möjliga plugin och deras respektive funktioner finns hos Google på https://developers.google.com/+/web/
Om pluginet lagras på en av sidorna du besöker på vår webbplats hämtar din webbläsare en ikon för pluginet från Googles servrar i USA. Av tekniska skäl är det nödvändigt för Google att behandla din IP-adress. Dessutom registreras datum och tid för ditt besök på vår webbplats.
Om du är inloggad hos Google när du besöker en av våra webbplatser med plugin kommer den information som insamlas av plugient från ditt specifika besök att kännas igen av Google. Den insamlade informationen kan sedan tilldelas ditt personliga Google-konto. Om du till exempel använder knappen +1 lagras denna information på ditt Google-konto och kan publiceras på Google-plattformen. För att förhindra detta kan du antingen logga ut från Google innan du besöker vår webbplats eller göra lämpliga inställningar i ditt Google-konto.
Mer information om insamling och användning av data och dina rättigheter och skyddsmöjligheter i Googles integritetspolicy finns på
Google Analytics
Vi använder Google Analytics på vår webbplats. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallad Google).
Tjänsten Google Analytics används för att analysera hur vår webbplats används. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats.
Användnings- och användarrelaterad information, t.ex. IP-adress, plats, tid och frekvens för dina besök på vår webbplats, överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder dock Google Analytics med den så kallade anonymiseringsfunktionen, där Google förkortar IP-adressen inom EU eller EES innan den överförs till USA.
De uppgifter som samlas in på detta sätt används i sin tur av Google för att ge oss en utvärdering av besöken på vår webbplats och vad besökarna gör när de är där. Dessa uppgifter kan också användas för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av vår webbplats och internet i allmänhet.
Google uppger att de inte kommer att koppla ihop din IP-adress med några andra uppgifter. Dessutom ger Google ytterligare information om sin dataskyddspraxis på https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv, inklusive alternativ som du kan använda för att förhindra sådan användning av dina uppgifter.
Dessutom erbjuder Google ett tillägg för opt-out med ytterligare information. Det här tillägget kan installeras i de flesta populära webbläsare och ger dig ytterligare kontroll över de uppgifter som Google samlar in när du besöker vår webbplats. Tillägget informerar Google Analytics JavaScript (ga.js) om att ingen information om besöket på webbplatsen ska överföras till Google Analytics. Detta hindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra webbanalystjänster som vi kan använda enligt beskrivningen här.
Google-Maps
Vår webbplats använder Google Maps för att visa var vi finns och för att ge vägbeskrivningar. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallad Google).
För att möjliggöra visning av vissa typsnitt på vår webbplats görs en anslutning till Googles server i USA varje gång vår webbplats öppnas.
Om du använder Google Maps-komponenterna som är integrerade på vår webbplats lagrar Google en cookie på din enhet via din webbläsare. Dina användarinställningar och data behandlas för att visa vår position och skapa en vägbeskrivning. Vi kan inte hindra Google från att använda servrar i USA.
Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i att optimera funktionaliteten på vår webbplats.
Genom att ansluta till Google på detta sätt kan Google avgöra från vilken webbplats din begäran har skickats och till vilken IP-adress instruktionerna skickas.
Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Mer information finns i avsnittet om cookies ovan.
Dessutom omfattas användningen av Google Maps och information som erhålls via Google Maps av Googles Användarvillkor och Google Maps Villkor
Google erbjuder också ytterligare information på https://adssettings.google.com/authenticated eller https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Google reCAPTCHA
Vår webbplats använder Google reCAPTCHA för att kontrollera och förhindra att automatiska servrar (”botar”) får tillgång till och interagerar med vår webbplats. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallad Google).
Denna tjänst gör det möjligt för Google att avgöra från vilken webbplats din begäran har skickats och från vilken IP-adress inmatningsfältet reCAPTCHA har använts. Förutom din IP-adress kan Google samla in annan information som är nödvändig för att tillhandahålla och garantera denna tjänst.
Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i säkerheten på vår webbplats och i att förhindra oönskad, automatiserad åtkomst i form av skräppost eller liknande.
Google tillhandahåller detaljerad information på https://policies.google.com/privacy?hl=sv om den allmänna hanteringen av dina användaruppgifter.
YouTube
Vi använder YouTube på vår webbplats. Detta är en videoportal som drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, nedan kallad ”YouTube”.
YouTube är ett dotterbolag till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallat ”Google”.
Vi använder YouTube i det avancerade integritetsläget för att visa dig videor. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse är att förbättra kvaliteten på vår webbplats. Enligt YouTube innebär det avancerade integritetsläget att nedanstående data endast överförs till YouTube-servern om du faktiskt startar en video.
Utan detta läge upprättas en anslutning till YouTube-servern i USA så snart du öppnar en av våra webbsidor där en YouTube-video är inbäddad.
Denna anslutning är nödvändig för att visa videon på vår webbplats i din webbläsare. YouTube registrerar och bearbetar åtminstone din IP-adress, datum och tid då videon visades och den webbplats du besökte. Dessutom skapas en anslutning till Googles DoubleClick-annonsnätverk.
den webbplats som du besökte. Dessutom skapas en anslutning till Googles DoubleClick-annonsnätverk. Om du är inloggad på YouTube när du går in på vår webbplats tilldelar YouTube anslutningsuppgifterna till ditt YouTube-konto. För att förhindra detta kan du antingen logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats eller göra lämpliga inställningar på ditt YouTube-konto.
I syfte att förbättra funktionaliteten och analysera användarnas beteende lagrar YouTube permanent cookies på din enhet via din webbläsare. Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Mer information finns i avsnittet om cookies ovan.
Mer information om insamling och användning av data samt om dina rättigheter och skydd enligt Google integritetspolicy finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv
CloudFlare
För att säkra vår webbplats och optimera hämtningstiderna använder vi CloudFlare CDN (nätverk för leverans av innehåll). Detta är en tjänst från Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA, nedan kallad ”CloudFlare”.
Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dessa uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i att vår webbplats fungerar säkert och att den optimeras.
Om du besöker vår webbplats vidarebefordras dina förfrågningar till CloudFlare-servrar. Statistiska åtkomstuppgifter om ditt besök på vår webbplats samlas in och CloudFlare lagrar en cookie på din enhet via din webbläsare. Åtkomstdata inkluderar
 • din IP-adress;
 • den eller de sidor på vår webbplats som du besöker;
 • vilken typ och version av webbläsare du använder;
 • ditt operativsystem;
 • den webbplats du kom från innan du besökte vår webbplats (hänvisnings-URL);
 • hur länge du stannar på vår webbplats, och
 • hur ofta våra sidor besöks.
Uppgifterna används av CloudFlare för statistiska utvärderingar av åtkomst samt för säkerhet och optimering av erbjudandet.
Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Mer information finns i avsnittet om cookies ovan.
CloudFlare erbjuder ytterligare information om insamling och behandling av data samt om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet på denna länk: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Google AdWords med konverteringsspårning
Vår webbplats använder Google AdWords och konverteringsspårning. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan kallad Google).
Vi använder konverteringsspårning för att leverera riktad marknadsföring av vår webbplats. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse ligger i analys, optimering och ekonomisk drift av vår webbplats.
Om du klickar på en annons från Google lagrar den en cookie för konverteringsspårning som vi använder på din enhet. Dessa så kallade konverteringscookies upphör att gälla efter 30 dagar och identifierar dig inte personligen på något annat sätt.
Om cookien fortfarande är giltig och du besöker en viss sida på vår webbplats kan både vi och Google bedöma att du har klickat på en av våra annonser som placerats på Google och att du sedan omdirigerades till vår webbplats.
De uppgifter som samlas in på detta sätt används i sin tur av Google för att ge oss en utvärdering av besöken på vår webbplats och vad besökarna gör när de är där. Dessutom får vi information om antalet användare som har klickat på våra annonser och om vilka sidor på vår webbplats som sedan besöks. Varken vi eller tredje parter som också använder Google AdWords kommer att kunna identifiera dig genom denna konverteringsspårning.
Du kan också förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Du kan också använda webbläsaren för att radera redan lagrade cookies. Stegen och åtgärderna varierar dock beroende på vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen, läsa dokumentationen för din webbläsare eller kontakta tillverkaren för support.
Dessutom ger Google ytterligare information om sin dataskyddspraxis på https://services.google.com/sitestats/sv.html, https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv eller https://policies.google.com/privacy?gl=sv&amp%3Bhl=sv&hl=sv särskilt information om hur du kan förhindra användningen av dina uppgifter.
MailChimp - Nyhetsbrev
Vi erbjuder dig möjligheten att prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev via vår webbplats.
Vi använder MailChimp, en tjänst som tillhör The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, nedan kallad ”The Rocket Science Group”.
Rocket Science Group erbjuder dessutom ytterligare information om sin dataskyddspraxis på https://www.intuit.com/privacy/statement/
Om du registrerar dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev kommer de uppgifter du begär för detta ändamål, dvs. din e-postadress och eventuellt ditt namn och din adress, att behandlas av Rocket Science Group. Dessutom lagras din IP-adress samt datum och tid för din registrering. Under registreringsprocessen kommer du att få ditt samtycke till att ta emot detta nyhetsbrev tillsammans med en specifik beskrivning av den typ av innehåll som kommer att erbjudas och en hänvisning till denna integritetspolicy.
Nyhetsbrevet, som sedan skickas ut av Rocket Science Group, kommer också att innehålla en spårningspixel som kallas webbfyr (web beacon). Denna pixel hjälper oss att fastställa om och när du har läst vårt nyhetsbrev och om du har klickat på länkar i det. Förutom ytterligare tekniska uppgifter, t.ex. uppgifter om din datorhårdvara och din IP-adress, lagras de behandlade uppgifterna så att vi kan optimera vårt nyhetsbrev och svara på läsarnas önskemål. Uppgifterna kommer därför att öka kvaliteten och attraktionskraften hos vårt nyhetsbrev.
Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet och analysen är artikel 6.1 a i GDPR.
Du kan återkalla ditt tidigare samtycke till att motta detta nyhetsbrev i enlighet med artikel 7.3 i GDPR med framtida verkan. Allt du behöver göra är att meddela oss att du återkallar ditt samtycke eller klicka på länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev.
Förlaga till dataskyddsdeklaration för Anwaltskanzlei Weiß & Partner
X